JAVA正则表达式绝对常用的(一)

过去的,未来的
2020-01-20 / 0 评论 / 0 点赞 / 749 阅读 / 0 字 / 正在检测是否收录...
温馨提示:
本文最后更新于 2020-01-20,若内容或图片失效,请留言反馈。部分素材来自网络,若不小心影响到您的利益,请联系我们删除。

1、校验手机号是否正确

public class Main {
  public static void main(String args[]) {
    String tel="15800001123";
    //第一位1,第二位3或者5或者8,\\d{9}代表0-9出现了9次
    String regex="1[358]\\d{9}";
    boolean b=tel.matches(regex);
    System.out.println(b);//true
  }
}

2、隐藏手机号

public class Main {
  //运行结果173****1112
  public static void main(String args[]) {
    String temp="17300001112";
    //利用捕获组将手机号分为3组,在第二个字符串中调用这两个捕获组
    temp=temp.replaceAll("(\\d{3})\\d{4}(\\d{4})","$1****$2");
    System.out.println(temp);
  }
}

3、去结巴

public class Main {
  //运行结果:我要学编程
  public static void main(String args[]) {
    String temp="我我...我我我...我要要要..要要.学学学..学学编.编编..编编程程.程.程程";
    temp=temp.replaceAll("\\.","");//去点
    temp=temp.replaceAll("(.)\\1+","$1");//去叠词
    System.out.println(temp);
  }
}

4、邮箱验证

public class Main {
  public static void main(String args[]) {
    String mail="abc12@sina.com";
    //\\w代表字母数字下换线,+代表一个或者多个,@固定字符,@后面一个或者多个字母数字,然后就是.和.后面的2~3个字母,例如.com
    //然后就是.com重复1~3遍
    String regex="\\w+@[a-zA-Z0-9]+(\\.[a-zA-Z]{2,3}){1,3}";
    boolean b=mail.matches(regex);
    System.out.println(b);
  }
}
0

评论区